Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden Dakwerken Maenhaut

 • Onze facturen zijn steeds contant betaalbaar tenzij anders vermeld.
 • Elke klacht in verband met een factuur of met gefactureerde werken dient u schriftelijk te melden binnen de acht dagen na de verzending van de factuur op straffe van onontvankelijkheid.
 • Als de betalingstermijn verstreken is, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding van 10 % op de factuurbedragen verschuldigd, met een minimum van 50 euro alsook een verwijlintrest van 1 % per maand.
 • Bij de betaling van een factuur, zelfs bij een deelbetaling, mag steeds geacht worden dat de werken aanvaard en goedgekeurd zijn door de klant voor wat betreft de prijs alsook voor wat betreft de kwaliteit, tenzij de klant protest heeft aangetekend tegen de factuur binnen de hierboven vermelde termijn.
 • Bij niet (tijdige) betaling van de door de klant verschuldigde bedragen behoudt de firma Dakwerken Maenhaut bv zich het recht de werkzaamheden op te schorten tot vereffening van de nog openstaande schuld. Schadevergoedingen hier dientengevolge zijn, vanwege de klant, nooit eisbaar.
 • De klant treft vooraf alle voorzieningen wat betreft veiligheid en bereikbaarheid van de te bewerken bestanddelen.
 • De klant is steeds aansprakelijk voor schade t.a.v. goederen van derden die geleden wordt ingevolge uitgevoerde werken. De klant zal in de mate van het mogelijke de toegang tot de plaatsen, waar door de firma Dakwerken Maenhaut bv wordt gewerkt, verbieden voor derde personen. Dat geldt ook voor de plaatsen waar, ingevolge geleverde werkzaamheden, de bewerkte bestanddelen nog niet volledig zijn gedroogd.
 • Voorafgaandelijke prijsopgaven zijn steeds indicatief en kunnen niet als basis dienen tot het betwisten van facturen tenzij uitdrukkelijk op de prijsopgave staat vermeld dat de werken zullen worden uitgevoerd aan voormelde prijs.
 • Meerwerken, d.w.z. werken uitgevoerd bovenop de voorafgaandelijk vastgestelde opdracht, worden steeds uitgevoerd tegen een uurprijs en tariefprijs van de gebruikte goederen. De klant heeft zich voorafgaandelijk geïnformeerd naar de op dat moment gangbare tarieven en verklaart zich ermee akkoord tenzij uitdrukkelijk daarvan wordt afgeweken.
 • Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Wanneer de klant een natuurlijk of rechtspersoon is die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden de producten of diensten verwerft of gebruikt, worden alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst beslecht voor de rechtbank van de woonplaats van de consument. In de andere gevallen kunnen zij enkel beslecht worden door de rechtbanken van Gent.
 • De mogelijke nietigheid van één of meer bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden hebben in geen geval de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg. De andere bepalingen blijven derhalve volledig van toepassing.